پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

کارورزی ۳ :مکتب ادبی ناتورالیسم پایه: نهم {۴۸۵}    

نویسنده
تاریخ انتشار
۳۰ آبان ۱۴۰۱
دسته بندی
تعداد بازدید
155 بازدید
درگیر کردن دانش آموزان به مطالب درسی بهترین شیوه برای بالا بردن سطح دقت ویادگیری دانش آموزان است. معلم زمانی می تواند مطالب را بهتر و زودتر به دانش آموزان یاد بدهد که آن ها را درگیر مطالب کند و در جریان تدریس با خود همراه سازد. از جمله مواردی که باعث توجه دانش آموز به درس معلم می شود این است که معلم صفت برجسته یا خصوصیتی داشته باشد یا این که توجه به معلم خوشایند یا پادا ش دهنده باشد.   ,کارورزی ۳,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,دانلود کارورزی ۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی ۳ ,نمونه گزارش کارورزی۳),روایت من از کارورزی (۳,چکیده کارورزی ۳،کارورزی ۳ چیست,نمونه کارورزی۳,کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,نمونه فرم ب کارورزی ۳,فایل کارورزی ۳,فرم الف کارورزی۳,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,کارورزی۳ دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی۳,چکیده کارورزی ۳,گزارش پایانی کارورزی ۳,کارورزی ۳ چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی ۳,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی ۳ فایل کارورزی ۳ , کارورزی ۳ چیست,گزارش پایانی کارورزی ۳,  روایت من از کارورزی (۳) کارورزی ۳, کارورزی ۳ تربیت معلم , تربیت معلم ,کارورزی فرهنگنیان  ,کارورزی  ,karvarzisara.ir,;hv,vcdsvh ,کارورزی تربیت معلم  

 

مکتب ادبی ناتورالیسم پایه: نهم      

موضوع: درس ششم: آداب نیکان پایه ی تحصیلی: هشتم        

نوشتن یک داستان یا انشای ادبی و مرور آرا یه های ادبی  پایه:هشتم           

موضوع: املأ از  متن دروس کتاب ادبیات فارسی هفتم 

 

مختصری از کارورزی ۳ :

 

 کارورزی ۳ :مکتب ادبی ناتورالیسم پایه: نهم {۴۸۵}    :تــرم گذشــته فعالیــت کــارورزی ۱ را گذرانــدیم کــه شــامل مشــاهده و بیــان مســئله و پیشــنهاد راه حــل هــایی بــرای حــل مســئله مــی شــد.

 کــارورزی۲ فعالیــت هــا گســترش مــی یابــد و جلســات کارورزی بیشتر جنبه ی آموزشی و درگیر شدن کارورز با مسائل آموزشی را پیدا می کند.

در ایـن مقالـه، سـعی شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از منـابع موجـود در زمینـه ی آمـوزش و تـدریس در کــلاس، فعالیــت هــایی بــرای تــدریس قســمت هــایی از دروس کتــاب ادبیــات فارســی

متوســطه ی اول تهیه شود و در کلاس درس اجرا شده و مورد بررسی و ارزیابی واقع گردد.

فعالیـت  هـای  یـادگیری  اعـم  از درگیـری  تحصـیلی  ، مـرور  مباحـث  ، سـنجش  آموختـه  هـا  ، یـادگیری  مشـارکتی  ، مهـارت  هـای  تفکر،طراحـی  تکلیـف  ، رفـع  بـد  فهمـی  ، .

رفـع  عقـب  مانـدگی  تحصـیلی  و ارزشـیابی  از آموختـه  هـای  دانـش  آمـوزان  فرصـتهایی  بـرای  کسـب  تجـارب  مسـتقیم  ، ارزیـابی  و بازاندیشـی  درباره یادگیری است.

بسیاری از مسـائل  تعلـیم  و تربیـت  پیچیـده  بـه  هـم  و وابسـته  بـه  زمینـه  انـد  و هـدف  کـارورزی ۲روبـه رو کـردن  دانشجویان بـا  ایـن  حقیقـت  اسـت.

از ایـن  رو فرصـت هـای  یـادگیری  تـدارک  دیـده  شـده  بـه  دنبـال  آن اسـت  کـه  دانـش  کـاربردی  را کـه  خـود  ترکیبـی  از دانـش بیـانی  ، رویـه  ای ، مـوقعیتی  و فراشـناختی  اسـت  قـرار  دهد.

درگیـر  شـدن  دانشـجویان  در ایـن  فعالیـت  ارزش زیـادی  دارد و در صـورت  لـزوم  دانشـجو  مجبـور  مـی شـود  مسـائل  مختلـف  آموزشـی  را از ابعـاد  گونـاگون  ببینـد  و.

 کارورزی ۳ :مکتب ادبی ناتورالیسم پایه: نهم {۴۸۵}    :در تمـرین  معلمـی  ملـزم  مـی شـود  بـرای  انجـام  هرفعالیـت  یـادگیری  بـه  تـدوین  برنامـه  ، مشـخص  کـردن  نحـوه  اجـرای  آن فعالیـت  و نیـز  ارزیـابی  آن بپـردازد  و در مرحلـه  بازاندیشـی  علـت  موفقیـت  یـا  عـدم  موفقیـت  خـود  را پیـدا  کنـد  و در صـورت  نیـاز  بـه  تدوین ، اجرا و ارزیابی دوباره بپردازد.

روزگاری که معلم به عنوان گوینده و دانای کلاس و دانش آموز فقط به عنوان شنونده در کلاس حاضر می شد سپری شده است ،.

زمانی دانش آموز را به عنوان یک لیوان خالی در نظر می گرفتند که باید به وسیله ی معلم و کتاب های درسی پر شود ولی اکنون اشتباه بودن این تفکر به اثبات رسیده است . اکنون دانش آموز را باید آتشی افروخته بدانیم که معلم آن را شعله ورتر می کند.

آشنایی با روش های نوین تدریس و اجرای آن ها در کلاس درس لازمه ی کار معلم قرن ۲۱ است . معلم باید به موضوعات هر درس و اهداف آن تسلط کامل داشته باشد .

روش های فعال تدریس را به خوبی بشناسد و معایب و مزایای هر یک را بداند و با انتخاب یک یا چند روش فعال ، متناسب با موضوع درس و منطبق با اهداف آن در فعال کردن کلاس درس بکوشد.

 

 

کلمات کلیدی: فعالیت، ادبیات، کارورزی، فنون تدریس 

 

فهرست 

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………..۳

پیشگفتار ……………………………………………………………………………….۴

گزارش روایی کلی ……………………………………………………………………..۵

فعالیت اول: درگیر نمودن دانش آموزان ……………………………………………..۶

پیشگفتار ………………………………………………………………………………۶

طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان ………………………….۹

شرح فعالیت …………………………………………………………………………۱۱

فعالیت دوم: مرور مباحث ……………………………………………………………۱۳

پیشگفتار ……………………………………………………………………………..۱۳

طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث ………………………………………..۱۴

شرح فعالیت …………………………………………………………………………۱۵

فعالیت سوم: یادگیری مشارکتی …………………………………………………۱۷

پیشگفتار ……………………………………………………………………………۱۷

طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی ………………………………………….۱۸

شرح فعالیت …………………………………………………………………………۱۹

فعالیت چهارم: تکلیف یادگیری ……………………………………………………۲۱

پیشگفتار ……………………………………………………………………………۲۱

طراحی تکلیف یادگیری برای املأ …………………………………………………۲۲

شرح فعالیت ………………………………………………………………………..۲۳

فعالیت پنجم: سنجش آموخته ها ……………………………………………….۲۵

پیشگفتار …………………………………………………………………………..۲۵

طراحی تکلیف یادگیری برای سنجش آموخته ها ………………………………۲۶

شرح فعالیت ………………………………………………………………………..۲۷

فعالیت ششم: بهبود عملکرد عاطفی ………………………………………….۲۸

پیشگفتار …………………………………………………………………………..۲۸

بیان مسئله ……………………………………………………………………….۲۸

طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی(پرخاشگری) …………………….۲۹

فعالیت هفتم: ارزشیابی از آموخته ها …………………………………………۳۱

پیشگفتار ………………………………………………………………………….۳۱

طراحی فعالیت یادگیری برای ارزشیابی آموخت هها ………………………….۳۲

شرح فعالیت ……………………………………………………………………….۳۳

روایت کلی تدریس ………………………………………………………………..۳۴

نتیجه گیری …………………………………………………………………………۳۶

منابع ………………………………………………………………………………..۳۶

ضمیمه ۱+طرح درس+برگه ی سوالات سنجش آموخت هها …………………۳۷

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کارورزی3:دبیری زیست شناسی {378}
کارورزی ۳ :مکتب ادبی ناتورالیسم پایه: نهم {۴۸۵}