کارورزی٤ :گزارش روايي (كشساني فنر،اصطكاك) {16}
قیمت اصلی ۱۲.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰.۰۰۰ تومان است.