پیشنهاد -ارزشیابیپایه -دوم- ابتدایی
۵.۰۰۰ تومان
پس از طراح موضوع ، سوال ها در ارتباط با موضوع طرح شود وبه ترتیب از کلی به جزیی ، آن گاه فرایند نوشتن آغاز می شود ب این ترتیب به مرور شاهد تغییر ساختار فکر از قالبی (همگرا ) به پویا( واگرا) خواهیم برد.

۱- آموزش فراگیران در زمینه ی طرح ریزی انشا و مشخص کردن رئوس مطالب .

۲- آموزش فراگیران در زمینه تفکر در باره موضوع، درک و فهم آن وسپس تحلیل وجمع آوری اطلاعات درباره آن.