خرید
موضوع: پروژه (بیانیه ی شغل معلمی) {72}
15,000 تومان

کارنمای معلمی : پروژه (بیانیه ی شغل معلمی) {۷۲}

تربیت معلم و آینده معلمی دانشجویان را در قالب یک  گزارش منسجم در نظر گرفته و در نظر دارد تا دانشجویان را به تکاپو در آورد تا درسها و واحد هایی که در این چهار سال پشت سر گذاشته اند را بار دیگر بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود در زمینه معلمی را به صورت اجمالی به یاد بیاورد.