پیشنهاد -ارزشیابیپایه -دوم- ابتدایی
۵.۰۰۰ تومان

دانش آموزان در یادگیری چند مورداز کتاب ریاضی بیشتر از سایر موارداین کتاب دچار مشکل می شوند بنابر این بر آن شدیم تا

راهکارهای مناسبی جهت این موضوع ارائه نماییم که این موارد عبارتند از :

۱) مشکل دانش اموزان در شناخت یکی و ده تایی و صد تایی .