ازمون عملکردی
۵.۰۰۰ تومان

هدف یادگیری عملکردی:  دانش آموزان جمله ما میتوانیم را در زندگی خود کاربردی کنند، یاد بگیرند هر کاری با تلاش شدنی است، تقسیم بندی اسم به ساده و غیر ساده را به طور کامل بیاموزند.

نوع آزمون: کتبی عملکردی

شواهد و ملاک های یادگیری: