تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

کارورزی سرا گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
گزارش کارورزی 2 ( طراحی فعالیت های آموزشی )

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

فعالیت های یادگیری ، فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است .

انواع فعالیت های یادگیری  : درگیری نمودن دانش آموزان ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ، طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی ، رفع بدفهمی های دانش آموزان ، طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی ، ارزشیابی از آموخته ها ، مهارت های تفکر و تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی ( مثل بی نظمی ، عدم رعایت قوانین ).

در کارورزی ۲ دانشجویان در معرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی ، موقعیتی و فراشناختی است قرار می گیرند . دانشجویان باید در فعالیت های یادگیری انتخاب شده ، درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از زوایای مختلف بررسی کنند .

بنده برای کارورزی ۲ عناوین : مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، رفع بدفهمی دانش آموزان و طراحی تکلیف یادگیری را انتخاب کرده ام و گام به گام مراحل را اجرا کرده و در نهایت تمام مشاهدات و تجرباتم را در قالب کارورزی ۲ بیان کردم .

                                                                     فهرست مطالب

۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

 

۲- مرور مباحث

۱-۲ جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۲ روایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۳-۲ کد گذاری روایت ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

 

۳- سنجش آموخته ها

۱-۳ جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳ روایت …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-۳ کد گذاری روایت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 

۴- رفع بدفهمی های دانش آموزان

۱-۴ جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴ روایت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳-۴ کد گذاری روایت ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

 

۵- طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی

۱-۵ جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۵ روایت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۵ کدگذاری روایت …………………………………………………………………………………………………………………۲۵

نام فایل گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
مقطع کارشناسی
رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

 

RIAL 100,000 – خرید

  • آوریل 13, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است