تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش پایانی کارورزی (۲)

کارورزی سرا گزارش پایانی کارورزی (۲)
گزارش پایانی کارورزی (2) | کارورزی سرا | www.karvazisara.ir

گزارش پایانی کارورزی (۲)

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از کارورزی :

فعالیت های یادگیری فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ارزیابی وبازاندیشی درباره ی یادگیری است.درکارورزی ۲ دانشجویان درمعرض دانش کاربردی که ترکیبی ازانواع مختلف دانش بیانی ،موقعیتی وفراشناختی هست قرارمی گیرند،دانشجویان بایددرفعالیت های یادگیری انتخاب شده درگیرشوندودرصورت لزوم مسائل مختلف اموزشی رااززوایای مختلف بررسی کنند.بنده برای کارورزی ۲ باتوجه به مشاهداتی که درطول کارورزی درکلاس شاهدان بودم به طراحی اموزشی برای این سه مسئله ومحورزیرپرداختم.

۱-طراحی اموزشی برای یادگیری مشارکتی بااستفاده ازطرح الگوی شبکه ای (بارش مغزی)

۲- طراحی اموزشی یادگیری یک موضوع درسی به صورت تعمقی با استفاده ازشیو های نوین یاددهی یادگیری(وسایل کمک اموزشی،فیلم،عکس و…)

۳- طراحی اموزشی برای یادگیری درس براساس الگوی طرح تدریس اعضای تیم(همکاری تیمی)

                                             فهرست مطالب

موضوع                                                                                                صفحه

۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………..۵

۲-طراحی تدریس مشارکت استفاده ازالگوی طرح شبکه ای(بدیعه پردازی)…………………….۶

۳-طراحی تدریس برای یادگیری تعمقی یکی ازموضوعات درسی………………………………۱۵

۴-طراحی تدریس برای یادگیری یک موضوع درسی براساس همکاری تیمی………………….۱۸

۵-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………۲۱

۶-منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………..۲۱

نام فایل گزارش پایانی کارورزی (۲)
مقطع کارشناسی
رشته دانشجوی دبیری علوم اجتماعی
قیمت
۱۳۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲
RIAL 130,000 – خرید

  • آوریل 13, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است