تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش كارورزي ۱ تمرین معلمی (زبان و ادبیات عرب )

کارورزی سرا گزارش كارورزي ۱ تمرین معلمی (زبان و ادبیات عرب )
<span itemprop=گزارش كارورزي ۱ تمرین معلمی (زبان و ادبیات عرب )" />

گزارش كارورزي ۱ تمرین معلمی (زبان و ادبیات عرب )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

 

 

 

عنوان : گزارش كارورزي ۱ تمرین معلمی (زبان و ادبیات عرب )

نوع : ورد قابل ویرایش

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه : ۲۰

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عرب

 

 

شرح مختصری از کارورزی ۱ :

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد.

از آنجا که هدف از این مرحله ازکارورزی آشنایی با مسائل مدارس، توصیف و تفسیر وضعیت امکانات فیزیکی ، رویدادهای تربیتی وآموزشی مورد مشاهده در مدارس همراه با علت یابی و ارائه راه حل  وارائه گزارش با تاکید بر استفاده از منابع مناسب علمی ،هدایت معلم راهنما وایده های خلاقانه باشد.

این گزارش ، گزارش کارورزی مربوط به واحد درسی تمرین معلمی۱ در مدارس است. در این گزارش به ارائه ی مطالبی پرداخته شده است که از حضور بنده در دبیرستان متوسطه۱ ادب به دست امده است.

بخش اصلی گزارش شامل سه فصل می باشد:

-فصل اول : در این فصل شرایط فیزیکی دبیرستان متوسطه۱ ادب توصیف گردیده و سپس تحلیلی از آن ارائه داده شده است.

در نهایت نیز راه حل های تحلیلی از موارد ذکر شده نوشته شده است.

-فصل دوم : در این فصل در مورد ” وضعیت آموزشی دبیرستان…” توضیحاتی بیان شده است.مانند : توضیحات کلی ، توصیف رفتار معلم با  دانش آموزان. در نهایت نیز تحلیلی از موارد ذکر شده نوشته شده است.

-فصل سوم : در این فصل در رابطه با وضعیت تربیتی وعاطفی ارتباطات انسانی حاکم برآموزشگاه مطالبی ذکر گردیده است.

مانند توضیحات کلی ، توصیف رفتار مدیر با همکاران ، والدین و دانش اموزان ، در پایان این فصل نیز تحلیلی از موارد فصل بیان گردیده است. در بخش نهایی این فصل نتیجه گیری به عمل آمده است و نهایتا با توجه به نقاط وضعیت فیزیکی،آموزشی،تربیتی و عاطفی آموزشگاه با توجه نقاط قوت وضعف برای آنان پیشنهادات و راهکارهایی ذکر گردیده است.

 

 

 فهرست مطالب             

 


کلید واژه ها ……………………………………………………………………………………………

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….

فصل یکم: معرفي وضعیت فیزیکي محل کارورزی …………………………………………………………………..

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….

۱-۲- مسائل مورد مشاهده

۱-۳- راه حل ها و پیشنهادات

فصل دوم: وضعیت آموزشي محل کارورزی …………………………………………………………………………

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….

۲-۲- مسائل مورد مشاهده

۲-۳- راه حل ها و پیشنهادات

 

فصل سوم:وضعیت تربیتي وعاطفي محل کارورزی …………………………………………………………………..

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….

۳-۲- مسائل مورد مشاهده

۳-۳- راه حل ها و پیشنهادات

منابع …………………………………………………………………………………………………………….

RIAL 70,000 – خرید

  • آوریل 15, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است