تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش جامع کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری تدریس کلان و درس تعلیمات اجتماعی

کارورزی سرا گزارش جامع کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری تدریس کلان و درس تعلیمات اجتماعی
<span itemprop=گزارش جامع کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری تدریس کلان و درس تعلیمات اجتماعی" />

گزارش جامع کارورزی ۴ طراحی واحد یادگیری تدریس کلان و درس تعلیمات اجتماعی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

عنوان : کارورزی ۴ تعلیمات اجتتماعی  درس پژوهی : ناجیان ملت

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۲۰

 

شرح مختصری از گزارش کارورزی ۴ :

 

مقدمه
در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری
)حد اقل یک فصل یا بخش از کتاب درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده
کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه درسی) مفاهیم و مهارت های اساسی( است طراحی نماید.
عمل فکورانه در این مرحله ناظر به کاویدن منظم رخدادها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی
واحد یادگیری، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به
شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است.
دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه به عنوان برنامهریز درسی )مجری فعال(
حاضر شده و درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود ، نحوه برخورد با موقعیت های واقعی کلاس
درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و… بدست می آورند و می توانند تصمیمات خود را در فرایند طراحی،
تولید و اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر همکاران به مرحله اجرا بگذارند. این فرایند با تحلیل
برنامه درسی )تحلیل کتاب درسی ( آغاز شده و با تعیین شایستگی های مورد انتظار، ملاکها و سطوح
عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادگیری و کمک به یادگیرندگان در بسط
قابلیت ها و ظرفیت های وجودی ادامه مییابد .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه …………………………………………

جلسه قبل از تدریس …………………………….

تهیه گزارش ………………………………………

گزارش روایی و کلی از جلسه ……………………

نقشه ذهنی ……………………………………..

طراحی واحد یادگیری ……………………………

چرایی انتخاب محتوا ……………………………..

چیستی …………………………………………

چگونگی ………………………………………….

طراحی و تدوین ، اجرا و ارزیابی واحد یادگیری …

جلسه بعد از تدریس )نقد بعد از تدریس( ……….

RIAL 150,000 – خرید

  • آگوست 4, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است