تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ پایه ششم ابتدایی

کارورزی سرا کارورزی ۴ پایه ششم ابتدایی
کارورزی 4 پایه ششم ابتدایی | کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی ۴ پایه ششم ابتدایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۴ پایه ششم ابتدایی

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

مختصری از کارورزی :

طراحی  فعالیت ۱

 طراحی فعالیت یادگیری مشارکتی

نام درس:علوم

نوع طراحی  فعالیت: گروهی         موضوع:جنگل برای کیست؟         مدت اجرا: ۲۰ دقیقه

علت اجرای فعالیت :

دانش آموزان به کار وفعالیت به صورت گروهی و مشارکتی تشویق شوند.

تعیین هدف:

دانش آموزان بتوانند به کمک یکدیگر زنجیره ی غذایی جانداران را بشناسند.

ارزیابی گام ها

مدت زمان

گام های اجرایی

۱-آیا وضعیت مبهم ایجاد شده با علایق دانش آموزان همخوانی دارد؟ بله.از آن جا که ارئه درس همراه با بازی است،این نو یادگیری برای دانش آموزان شادی بخش است و از آن جا که به صورت مسابقه نیز انجام می گیرد هر گروه در پی آن است که کار را سریع تر به پایان برساند.   ۱-دانش آموزان گروه با یک وضعیت مبهم روبرو می شوند:

وضعیت مبهم این است که معلم به دانش آموزان کارت هایی که عکس حیوانات بر روی آن ها است می دهد و از دانش آموزان می خواهد بازی “چی، چی رو می خوره ” را انجام دهند.

این وضعیت برنامه ریزی شده از طرف معلم است و ابهام در مراحل بعدی برطرف می شود

۲-آیا واکنش های دانش آموزان آن ها را دچار درگیری انگیزشی نموده است؟ تلاش دانش آموزان به انجام صحیح و سریع این بازی باعث افزایش توجه، دقت وعلاقه ی دانش آموزان شده است بنابراین تاحدود زیادی این واکنش ها، آن ها را دچار درگیری انگیزشی نموده است.   ۲-دانش آموزان واکنش های خود را می سنجند.معلم راهنمایی های لازم را برای انجام این بازی به دانش آموزان می دهد به این صورت که توضیح می دهد تغذیه ی برخی از حیوانات و جانداران از جه طریقی است.سپس دانش آموزان براساس توضیحات معلم  با همکاری یکدیگر این بازی را انجام می دهند.
۳-در تدوین تکلیف و سازماندهی مسئله ، افراد چگونه به هم کمک می کنند؟

یک نفر از اعضای گروه داوطلبانه توضیحات معلم و کتاب را بعداز اینکه همه ی دانش آموزان توضیحات را خواندند و شنیدند برای بقیه اعضا توضیح می دهد وسپس همه ی اعضای گروه با یکدیگر زنجیره ی غذایی را می سازند ودرنهایت کارت ها را  برروی کاغذ رسم می چسبانند.

 

  ۳-آن ها تکلیف موردنظر را تدوین می کنند وبرای انجام بررسی به سازماندهی می پردازند:

دانش آموزان باید با انجام این بازی یک زنجیره ی غذایی بازند بنابراین با توجه به توضیحات معلم و متن کتاب در گروه بحث کنند وتشخیص دهند که هر جانور از کدام جانور دیگر تغذیه می کند و درنهایت زنجیره ی غذایی به دست آمده توسط کارت ها را بر روی کاغذ رسم قرار می دهند.

۴-آیامطالعه مستقل یا گروهی موضوع ،به هم افزایی وتحرک وغنای شناختی انجامیده است؟

بله.همه ی دانش آموزان در گروه مطالب را می خوانند.سپس یک نفر از اعضا همه مطالب وتوضیحات رابازگو می کند.بنابراین این کار تا حدودی باعث رفع ابهامات می شود.

  ۴-افراد درگروه ها یا به طورمستقل موضوع را بررسی می کنند:

توضیحات مربوط به زنجیره ی غذایی درکتاب ذکر شده و معلم راهنمایی های لازم را داده است.بنابراین دانش آموزان درگروه  به طورگروهی و نه فردی با توجه به توضیحات داده شده درکتاب  وتوسط معلم موضوع را بررسی می کنند.

۵-میزان پیشرفت کارچگونه است؟ وآیا دانش آموزان به فرایند انجام کار توجه دارند؟

در برخی از گروه ها، توجه به توضیحات معلم و مطالب کتاب وبازگویی آن ها توسط یکی از اعضا ضعیف است بنابراین کار از سر گرفته می شود ودرنهایت با راهنمایی های معلم ابهامات رفع وفعالیت موفقیت آمیز می شود.

  ۵-میزان پیشرفت وفرایند راتجزیه وتحلیل می کنند:

دانش آموزان در گروه های خود به کمک یکدیگر، میزان پیشرفت کارخود را با توضیحات کتاب و معلم می سنجند.در حین ساخت زنجیره ی غذایی،گاهی دانش آموزان مجبور می شوند که بازی را از سر گیرند زیرا با توضیحات داده شده منطبق نیست و زنجیره غذایی ساخته شده اشتباه است.

۶-آیا نیاز به ادامه فعالیت هست؟و آیا دانش آموزان درسرگیری فعالیت ،پایداری نشان می دهند؟

دانش آموزان علاقه دارند که زنجیره ی غذایی را درمورد سایر جانداران نیزبسازندبنابراین آن ها با تهیه ی کارت های جانداران به صورت گروهی زنجیره ی غذایی بزرگ تر ونیز چندین زنجیره ی غذایی دیگر می سازند و در جلسه ی بعدی به کلاس ارائه می دهند.

  ۶-درصورت لزوم فعالیت را از سر می گیرند:

دانش آموزان در برخی گروه ها درساخت زنجیره ی غذایی موفق نبوده اند و پیشرفت لازم را نداشته اند بنابراین فعالیت را از سر می گیرند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

طراحی  فعالیت ۱:.. ۳

طراحی فعالیت یادگیری مشارکتی.. ۳

تعیین هدف:.. ۳

ارزیابی گام ها.. ۳

گام های اجرایی.. ۳

مواد/منابع آموزشی موردنیاز:.. ۶

بازاندیشی:.. ۶

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در حین اجرا:.. ۶

سنجش آموخته ها:.. ۶

طراحی فعالیت ۲:.. ۷

یادگیری برای مرور مباحث.. ۷

تعیین هدف:.. ۷

الف)گام های اجرایی:.. ۷

ب)ارزیابی گام ها:.. ۹

ج)منابع/مواد آموزشی:.. ۱۰

بازاندیشی:.. ۱۰

نمونه هایی برای مرور مباحث:.. ۱۰

طراحی فعالیت ۳:.. ۱۱

تعیین هدف:.. ۱۱

گام های اجرایی:.. ۱۱

ارزیابی گام ها:.. ۱۳

منابع و مواد آموزشی مورد نیاز:.. ۱۴

بازاندیشی:.. ۱۴

طراحی  فعالیت ۴ : سنجش آموخته ها.. ۱۵

تعیین هدف:.. ۱۵

ارزیابی گام ها.. ۱۵

گام های اجرایی.. ۱۵

مواد / منابع آموزشی مورد نیاز:.. ۱۸

باز اندیشی:.. ۱۸

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در حین اجرا:.. ۱۸

سنجش آموخته ها:.. ۱۸

عنوان کارورزی ۴ پایه ششم ابتدایی
رشته تحصیلی تربیت معلمی – ابتدایی
تعداد صفحات ۲۵
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۴۰٫۰۰۰

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

دوستان عزیز اگر  در موقع خرید کارورزی دچار مشکل شدید ، میتوانند با کارت به کارت کردن مبلغ فایل مورد نظر و ارسال نام فایل وشماره پرداخت  از طریق تلگرام ، ایمیل ، اس ام اس فایل مورد نظر را دریافت کنید .
شماره کارت بانک صادرات به نام حامد رضائی محمودآباد

۱۶۰۱ ۱۴۴۱ ۶۹۱۶ ۶۰۳۷

آیدی تلگرام :

Karvarzisara   &    ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶@

شماره تلفن جهت پشتیبانی :

۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶

ایمیل پشتیبانی :

ir7sad@gmail.com

RIAL 140,000 – خرید

  • فوریه 8, 2019

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است