تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ با محوریت درس پژوهی(آموزش ضرب )

کارورزی سرا کارورزی ۴ با محوریت درس پژوهی(آموزش ضرب )
<span itemprop=کارورزی ۴ با محوریت درس پژوهی(آموزش ضرب )" />

کارورزی ۴ با محوریت درس پژوهی(آموزش ضرب )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

عنوان :کارورزی ۴ با محوریت درس پژوهی(آموزش ضرب )

قیمت :۱۲۰۰۰ تومان

تعدا صفحه : ۴۷ صفحه

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

رشته :علوم تربیتی  آموزش کودکان استثنایی

 

 

شرح مختصری از کارورزی ۴ :

 

در کارورزی چهار هدف این بود که با عوامل موثر بر تدریس درست یک معلم آشنا شویم این عوامل عبارت اند
از :
-ایجاد انگیزه برای اشتراک گذاشتن تجربه معلمان مدرسه
-ارتقای انگیزه معلمان در مطالعه منابع تخصصی برای توسعه و پرورش دانش و صلاحیت حرفه ای
-تسهیل شرایط شکل گیری سازمان یادگیرنده با گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس
-برقراری ارتباط مستقیم صاحب نظران و سیاست گذاران آموزشی با معلمان
-آگاهی از میزان تحقق اهداف آموزشی در کلاس درس و انتقال نتایج آن بر برنامه ریزان درسی
مجموعه حاضر از دو فصل کلی و مکمل هم تشکیل شده است که در هر فصل اقدامات عملی و تئوری در زمینه
افزایش مهارت و گزارش اقدامات انجام شده آمده است که به شرح زیر است :
فصل اول شامل تعیین هدف طراحی واحد یادگیری)در این بخش به فرایند طراحی،تدوین،اجرا و ارزشیابی از
واحد یادگیری در قالب فرایند درس پژوهی و توسعه ی حرفه ای به کمک اعضای گروه پرداختم که شامل
طراحی نقشه ذهنی،استخراج ایده ی کلیدی،شایستگی های مورد انتظار،طراحی ملاکهای شایستگی و سطح
هریک از آنها،تعیین هدف عملکردی،طرح پرسش اساسی و طراحی تکالیف یادگیری می باشد.(
اجرای واحد یادگیری)در این بخش به بیان روشنی از چگونگی اجرا توسط اعضای تیم درس پژوه که شامل
تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری،هدایت فرایند یادگیری می باشد،پرداخته شد.(
ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس ملاکها و سطوح طراحی شده تامل و
بازنگری)که شامل طراحی مجدد،اجرای مجدد و ارزشیابی مجدد می باشد.(
فصل دوم

شامل روایت من از کارورزی چهار،کدگذاری،تحلیل و تفسیر اطلاعات و منابع می باشد.

مقدمه

آموزش و پرورش به منزله ی فرایند ارزشمند و گرانبها شامل مجموعه تلاشهای سنجیده و منظم برای رسیدن
به اهداف متعالی و مشخص است.
برای اینکه این نظام کارایی و پویایی مداوم و مستمر داشته باشد و راه حل های اساسی و بنیادی برای مشکلات
موجود خود بیابد نیازمند آن است که پژوهش را سرلوحه ی خود قرار داده و یافته های پژوهشی را به کار گیرد.
یکی از رویکردهای پژوهشی که در سالها ی اخیر مورد توجه قرار گرفته درس پژوهی است که بر اساس آن
معلمان در جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف درس با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداخته برنامه تدریس خود
را تدوین نموده و آن را به مرحله ی اجرا میگذارند و سپس به نقد و بررسی و اصلاح آن می پردازند.
یعنی در سه جنبه ی طراحی،اجرا و ارزیابی یک برنامه با هم دیگر همکاری و همیاری میکنند.)بختیاری
)۱۳۸۷،
درس پژوهی یک حلقه پژوهش است که در آن معلمان به صورت گروهی در مورد موضوعات برنامه درسی به
پژوهش می پردازند؛ مراحل این چرخه عبارتند از :
-تبیین مساله و انتخاب موضوع
-برنامه ریزی درس پژوهی
-آموزش درس بر اساس برنامه و طرح تنظیم شده
-ارزشیابی تدریس و بازتاب آن در برنامه ریزی مجدد درس
-تجدید نظر در تدریس
-آموزش درس تجدید نظر شده
-ارزشیابی و باز اندیشی سوال
-سهیم شدن در نتایج و دستاوردها )حوری زاده ،۱۳۸۹(
از جمله اهداف درس پژوهی ایجاد نشاط و پویایی عملی.مشارکت معلمان در تحول مستمر آموزش و
پرورش.تولید و توسعه ی دانش حرفه ای معلمان.ترویج تفکر سیستمی مشارکتی و انتقادی و تبدیل مدارس به
سازمانهای یادگیرنده است. )استیپانک و همکاران، ۱۳۸۹(
درس پژوهی به گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس یاری می رساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان از
یکدیگر بیاموزند. دانش حرفه ای خود را ارتقا دهند.در رفتار خود باز اندیشی کنند و در تحول مستمر آموزش
مشارکت نمایند .
معلمان از طریق درس پژوهی برای پژوهش در مدرسه یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند.در تجارب
تربیتی و آموزشی یکدیگر سهیم شوندآنها به این ترتیب با بازاندیشی در رفتارهای آموزشی خود راه های بهتری
برای یادگرفتن و یاد دادن می یابند و به تولید دانش حرفه ای خود می پردازند.درس پژوهی با درگیر ساختن
معلمان در فرایند تدوین مساله.طرح نقشه عمل.مشاهده.بازاندیشی و بازنگری فرهنگ مشارکت حرفه ای خود را
ارتقا می دهند . )خاکباز،۱۳۸۷(
درس پژوهی به تغییر فرهنگ مدرسه کمک و محیط انعطاف پذیری برای دستیابی به یادگیری سازمانی را
توسعه می دهد. درس پژوهی به معلمان اجازه می دهد که مسئولیت بیشتری را در اداره مدرسه احساس کنند و
آن را عاملی برای فراهم آوردن یادگیری از طریق مشاهده،بازاندیشی در عمل مشاهده و خود ارزیابی بدانند.
درک عمیق تر مدیران آموزشی از درس پژوهی باعث به کارگیری راهبردهای موثرتر در ارتقای آموزشی شده یاد
دهنده را به یادگیرنده و مدرسه را از جایی برای آموزش به مکانی برای یادگیری به مثابه ی سازمان یادگیرنده
تغییر خواهد داد . )محمدی و محمدی،۱۳۹۴(

 

 

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول
تعیین هدف…………………………………………………………………………………………..۴
پرسش های اساسی………………………………………………………………………………۴
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………….۵
طراحی واحد یادگیری………………………………………………………………………….۶
نقشه ی مفهومی…………………………………………………………………………………۱۰
فرم »ب………………………………………………………………………………………………۱۱
مبانی نظری………………………………………………………………………………………۲۰
فرم »ج«…………………………………………………………..۲۲
فرایند مواد آموزشی…………………………………………………………………………..۲۶
هدایت فرایند یادگیری……………………………………………………………………..۲۸
ارزیابی از شایستگی های کسب شده……………………………………………….۳۰
تامل و بازنگری………………………………………………………………………………….۳۱
فصل دوم
روایت فرایند درس پژوهی………………………………………………………………….۳۳
کدگذاری و مضمون یابی…………………………………………………………………….۳۷
تحلیل و تفسیر یافته ها …………………………………………….۴۴
منابع ………………………………………………………………..۴۷

 

 

RIAL 120,000 – خرید

  • آگوست 1, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است