تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان

کارورزی سرا کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان
<span itemprop=کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان" />

کارورزی ۱ دانشگاه فرهنگیان

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

عنوان:کارورزی۱ دانشگاه فرهنگیان

نوع فایل :ورد قابل ویرایش

تعدادصفحه : ۴۱

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

 

شرح مختصری از گزارش کارورزی۱:

شامل خلاصه ای ازتمام گزارشات اینجانب می باشد که ازاول ترم تاانتهای ترم تمام تمام رویدادهاواتفاقاتی که درجریان کارورزی رخ داده است دریک گزارش جامع به نام گزارش نهایی جمع اوری ،دسته بندی ،طبقه بندی وتحلیل شده واکنون سرفصل های ان رادراین جابیان می کنم:

درابتدای گزارشم فهرست مطالب راعنوان کرده ام که صفحات گزارش رابه صورت مجزاشمارگذاری نموده ام وبعدازان ازیک مقدمه مختصردرباره ی تعلیم وتربیت دراموزش وپرورش نگاشته ام وبعدازان گزارشم به شش قسمت تقسیم شده است شامل۱_گزارش اغازین(که شامل ان چه که درروزاول کارورزی درمدرسه برایم اتفاق افتاده بوداشاره کرده ام)۲  _گزارش روزانه(کدبندی می باشدکه بنابه تشخیص لازم یکی ازچهارگزارش اصلی ام که گزارش اموزشی می باشدراکدبندی نموده ام)۳ _گزارش فیزیکی مدرسه(که دران به نحوه ی چینش عناصرواجسام درداخل ساختمان مدرسه وبه تفکیک کلاس هاواتاق هاو…اشاره شده است)۴ _گزارش سازمانی وساختاراداری(که دران به چارت اداری مدرسه وتفکیک کردن وظایف ونقشهای هریک ازمسؤلان مدرسه شامل مدیر،معاون،معلم و…پرداخته ام) ۵_گزارش تعاملی وعاطفی(که دران به تعامل وارتباط بین کارکنان مدرسه بایکدیگروبادانش اموزان وبامدیرو…اشاره شده است) ۶_گزارش اموزشی معلم(که دران به اصطلاحاتی همچون شوروشوق،صحبت کردن،تعامل معلم بادانش اموزان وخلاصه ای ازتکنیک هایی که معلم درارتباط بادانش اموزان به کارمی برداورده ام).ودرانتهای گزارشم به یک نتیجه گیری کلی درباب تمامی یافته هایم ازمجموعه ی کارورزی ام پرداختم.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

فصل دوم

گزارش روز اول………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

گزارش روزانه(کدگذاری)…………………………………………………………………………………………………………………..۹

گزارش فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

گزارش سازمانی واداری…………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

گزارش تعاملی و عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………۳۱

گزارش اموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل سوم

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

محدودیتها و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………۴۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

RIAL 70,000 – خرید

  • آوریل 15, 2018

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است