تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۳ تربیت معلم ( دانشگاه فرهنگیان )درس هفتم : مطالعات اجتماعی پایه ۴ ابتدایی

کارورزی سرا کارورزی ۳ تربیت معلم ( دانشگاه فرهنگیان )درس هفتم : مطالعات اجتماعی پایه ۴ ابتدایی
<span itemprop=کارورزی ۳ تربیت معلم ( دانشگاه فرهنگیان )درس هفتم : مطالعات اجتماعی پایه ۴ ابتدایی" />

کارورزی ۳ تربیت معلم ( دانشگاه فرهنگیان )درس هفتم : مطالعات اجتماعی پایه ۴ ابتدایی

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی ۳ تربیت معلم ( دانشگاه فرهنگیان )

مختصری از کارورزی

در کارورزی ۳ از همان جلسات ابتدایی به دنبال تهیه طرح های یادگیری برای برعهده گرفتن مسئولیت تدریس درسطح کلاس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی ( کتاب درسی ) ، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش آموزان برای انتقال آموخته ها به موقعیّت جدید بودیم . و استاد راهنما بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشتند . فرآیند تحلیل محتوای برنامه درسی و استخراج مفاهیم و مهارت های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظراستاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت گرفت . و در طول کاروزی ۳ جلسات بررسی برای بازخورد دادن ، انتقال تجربیات و … در قالب سمینارها و با توجه به نظر استاد راهنما در دانشگاه تشکیل شد در کارورزی ۳ با تلاش و کوشش فراوان به دنبال مواردی چون :

 • کسب توانایی مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح یادگیری.
 • آشنایی با مراحل تهیه طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی ( کتاب درسی ) ، شناسایی مفاهیم و مهارت های اساسی و طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی.
 • کسب مهارت تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیری.
 • افزایش توانایی هدایت فرایند یادگیری در سطح کلاس درس / مدرسه.
 • کسب مهارت ارزیابی از توانایی دانش آموزان در انتقال آموخته ها به موقعیت جدید.

بودیم . و الحمدالله و با تلاش اساتید محترم و معلم های راهنما به این امور جامعه ی عمل پوشاندیم و دوره ی کاملاً تأثیر گذار برای معلمان آینده ی این مرز و بوم بود.

در کارورزی۳ دانشجو معلم مستقیما ً مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس( ۴۵ دقیقه ) را برعهده می گیرد و با مطالعه بافت و زمینه ای که آموزش در آن جاری است ، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم / مهارت های علمی ارائه شده در برنامه درسی ( کتاب درسی ) تدوین مینماید. آموزش در چنین موقعیتی نیازمندآن است که فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده نسبت به یادگیری دانش آموزان حساس بوده وعمیقاً با بافت و بستر واقعی زندگی دانش آموزان ارتباط برقرار نماید .ماهیت تکالیف یادگیری وعملکردی پیش بینی شده در طرح یادگیری نیز باید بتواند با برقراری ارتباط میان تجربیات و دانسته های پیشین وجدید امکان یکپارچه سازی یادگیری فراهم نماید.

برنامه ریزی باطرح پرسش هایی در خصوص ظرفیت هایی بافت و زمینه یادگیری وجود دارد ومی تواند به دانش آموزان در به کارگیری دانش وتجربه پیشین وعلایق شخصی آنان کمک نماید و با تدارک دیدن فرصت هایی برای به تجربه گذاشتن دریافت ها ، طرح پرسش ها ، فرضیه ها از سوی دانش آموزان ، ادامه می یابد. یافته های حاصل از این تجربه برای درک عمیق تر / رفع بدفهمی ها ، در موقعیت واقعی / شبیه سازی شده به کار گرفته می شود نتایج / آموخته ها – باتوجه به اینکه یادگیرندگان امکان طرح پرسش / فرضیه های متفاوتی را دارا هستند – برای استحکام بیشتریادگیری به مشارکت گذاشته می شود . در این فرایند دانش آموزان فرصت خواهندداشت تا دانش کسب شده را با استفاده ازراهبردهای یادگیری در شرایط جدید به کار بگیرند وبه علایق / پرسش هایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند . ثبت و واکاوی روایت ها با طرح پرسش های تأملی وپاسخ به آن در هریک از مراحل به دانشجو کمک می کند تا بصیرت بیشتری نسبت به اثر بخشی طرح یادگیری وهدایت این فرایند ، درک واقعیت های محیط آموزشی تاثیرآن بر عملکرد خود ، ویژگی هاوتوان مندی های شخصی ، ونحوه سازگار نمودن توانایی های خود با موقعیت های پیچیده ومنحصر به فردآموزش ،به دست آورد . این پرسش ها باید بتوانند

حس کنجکاوی دانشجو رابرای مطالعه موقعیت های مسئله ای در کلاس ، ارزیابی اثر بخشی یک نظریه در عمل ، آزمون مجدد یافته های تجربی / عملی و …

را در قالب کنش پژوهی محدود فردی برانگیزد . علاوه بر این پاسخ به پرسشهایی که در فرآیند تصمیم گیری و پس از آن مطرح می شود زمینه ساز عمل جدید بوده ودانشجورا در فرآیند توسعه حرفه ای و بافت وزمینه ای که درآن دست به عمل خواهد زد ، یاری می کند . در این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجومعلم به سازی عمل ، به سازی درک و فهم ، و اصلاح عملکرد حرفه ای خود در موقعیتی است که دانشجو در آن دست به عمل زده ، است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

اهداف کلی گزارش کارورزی ۳ ………………………………………………………………………………………………………۱۲

فصل اول گام اول کنش پژوهی

 1. ویژگی ها من …………………………………………………………………………………………………………..۱۴
 2. توصیف و تحلیل موقعیت …………………………………………………………………………………………..۱۵
 3. ایده های من …………………………………………………………………………………………………………….۲۳
 4. اهداف ، سوال ها و فرضیه ها ……………………………………………………………………………………….۲۴
 5. تعاریف مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………….۲۶

فصل دوم گام دوم کنش پژوهی  

گزارش روایتی از اولین روز کارورزی ۳  ……………………………………………………………………………………………۲۸

طراحی آموزشی اول ………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

گزارش اجرای طرح آموزشی اول …………………………………………………………………………………………………….۴۴

طراحی آموزشی دوم ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

گزارش اجرای طرح آموزشی دوم …………………………………………………………………………………………………….۵۳

طراحی آموزشی سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

گزارش اجرای طرح آموزشی سوم ……………………………………………………………………………………………………۶۱

طراحی آموزشی چهارم  ………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

گزارش اجرای طرح آموزشی چهارم …………………………………………………………………………………………………۶۹

طراحی آموزشی پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

گزارش اجرای طرح آموزشی پنجم …………………………………………………………………………………………………..۷۶

طراحی آموزشی ششم …………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

گزارش اجرای طرح آموزشی ششم …………………………………………………………………………………………………..۸۲

فصل سوم گام سوم کنش پژوهی

تحلیل و تفسیر داده ها

۳-۱ روایت های کارورزی درقالب فرم های الف ………………………………………………………………………..۸۵

۳-۲ چکیده ای از روایت من از کارورزی ۳ ……………………………………………………………………………..۱۰۰

۳-۳ کدگذاری  و مضمون یابی ……………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۳-۴ تحلیل و تفسیریافته ها ……………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۳-۵ راه حل ها و پیشنهادهای برخواسته از یافته ها ………………………………………………………………………۱۱۱

نتایج حاصل از کاورزی۳ ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

کلام آخر  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

پیوست ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

فهرست پیوست ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

پیوست شمار ۱ : کاربرگ ویژه خودارزیابی کارورز…………………………………………………………………………….۱۱۸

پیوست شماره ۲ : فرم ب (گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد / گروه های کوچک / بحث های جمعی / سمینارها)……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

پیوست شماره ۳ : حکایتی بسیار و زیبا از کلیله و دمنه درباره زود قضاوت کردن…………………………………………۱۳۸

پیوست شماره ۴ : طرح درس ( درس هفتم : مطالعات اجتماعی پایه ۴ ابتدایی : جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند)……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

پیوست شماره ۵ :  آزمون کتبی ( فصل دوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی : شهر من ، روستای من )……….۱۴۲

پیوست شماره ۶ : طرح درس ( درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی : نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟ )…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

پیوست شماره ۷ : آزمون کتبی ( فصل اول و دوم ریاضی چهارم ابتدایی : اعداد و الگو ها ، کسر )…………………..۱۴۵

پیوست شماره۸ : طرح درس ( درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی : عوامل موثر در کشاورزی )………….۱۴۷

پیوست شماره ۹ : کاربرگ شماره ۵ ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ……………………………………….۱۵۰

پیوست شماره ۱۰ : آزمون کتبی ( فصل دوم : کسرها ، ریاضی ششم دبستان )……………………………………………..۱۵۱

پیوست شماره ۱۱ : داستان آموزنده از زندگی امام علی (ع) …………………………………………………………………..۱۵۳

پیوست شماره ۱۲ : آزمایش نیرو ، ششم دبستان( برگرفته از صفحات ۴۸ و ۴۹ کتاب درسی علوم ششم دبستان)………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

پیوست شماره ۱۳ : طرح درس قران ششم ابتدایی ( درس ششم : آشنایی با آیات ۱۵ تا ۳۱ سوره طور )…………….۱۵۵

پیوست شماره ۱۴ : بیان داستان آموزنده و عبرت آموز ………………………………………………………………………….۱۵۸

پیوست شماره ۱۵ : داستان اهرام مصر………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

پیوست شماره ۱۶ : توضیحات جامع در مورد ساختمان و اجزای اصلی گل ……………………………………………….۱۶۰

پیوست شماره ۱۷ : تصویر گل (جهت استفاده برای سنجش آموخته های دانش آموزان کلاس پس از آموزش)…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

پیوست شماره ۱۸ : فرم اولین روز کارورزی براساس مضامین سه گانه ……………………………………………………..۱۶۳

پیوست شماره ۱۹ : فرم الف : نگارش گزارش روزانه (کارورزی ۳ )………………………………………………………..۱۶۴

پیوست شماره ۲۰ : فرم ج : چارچوب تهیه طرح آموزشی (کارورزی ۳ )…………………………………………………..۱۶۵

پیوست شماره ۲۱ : فرم ب ( گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد / گروه کوچک / بحث های جمعی / سمینارها (کارورزی ۳ )……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶

پیوست شماره ۲۲ : کاربرگ شماره ( ۱ ) – ارزیابی ( ویژه مدیر مدرسه )…………………………………………………..۱۶۷

پیوست شماره ۲۳ : کاربرگ ارزیابی طراحی آموزشی دانشجوی کارورزی ویژه معلم راهنما………………………..۱۶۸

پیوست شماره ۲۴ : کاربرگ شماره ( ۳ ) ویژه ارزیابی استادان راهنمای تربیتی و تخصصی در کارورزی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۶۹

پیوست شماره ۲۵ : چهارچوب پیشنهادی برای تنظیم گزارش پایانی کنش پژوهی فردی ………………………………۱۷۰

پیوست شماره ۲۶ : جمع بندی و تحلیل نهایی کارورزی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۷۳

نوع فایل : WORD , PDF

| تعدادصفحات : ۱۸۰

| قیمت ۲۰۰۰۰

 
RIAL 200,000 – خرید

 • مارس 19, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است