تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

نمونه طرح درس روزانه فیزیک ۳

کارورزی سرا نمونه طرح درس روزانه فیزیک ۳
نمونه طرح درس روزانه فیزیک ۳| کارورزی سرا |www.karvazisara.ir

نمونه طرح درس روزانه فیزیک ۳

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

نوع

شرح مختصری از طرح درس روزانه :

 

عناوین فرعی یا رئوس مطالب:

۱- خازن

۲- انواع خازن

۳- ذخیره بار الکتریکی در خازن(شارژ کردن خازن)

۴- تخلیه خازن( دشارژ کردن خازن)

۵- ظرفیت خازن

۶- واحد ظرفیت خازن

۷- فرمول خازن

۸- واحد های کوچک تر از فاراد

                 هدف های جزئی        

دانش آموزان در فرآیند آموزش باید:                                حیطه ها                                                               

۱- با مفهوم خازن آشنا شوند.                           شناختی

۲- انواع خازن را بشناسند.                             شناختی

۳- نحوه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را بدانند.            شناختی

۴- با مفهوم ظرفیت خازن آشنا شوند.                            شناختی

۵- واحد ظرفیت خازن را بدانند.                                 شناختی

۶ – فرمول خازن را بدانند.                                            شناختی

 

فعالیت های تکمیلی:

۱- مثال صفحه ۳۸ کتاب را یکبار دیگر حل کنید؟

۲- به سؤال های معلم در جلسه ی آینده پاسخ دهید؟

۳- بر روی فعالیت های گروهی خود کار کرده و حداکثر تا یک ماه دیگر آن ها را به کلاس درس ارائه دهید؟

 

RIAL 30,000 – خرید

  • آوریل 29, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است