تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۴ کنش پژوهی جمعی، درس پژوهی (مطالعات اجتماعی هفتم )

کارورزی سرا درس پژوهی, کارورزی 4, کنش پژوهی کارورزی ۴ کنش پژوهی جمعی، درس پژوهی (مطالعات اجتماعی هفتم )
کارورزی ۴ کنش پژوهی جمعی، درس پژوهی (مطالعات اجتماعی هفتم )

درس پژوهی کارورزی 4 کنش پژوهی

کارورزی ۴ کنش پژوهی جمعی، درس پژوهی (مطالعات اجتماعی هفتم )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

 

عنوان:کارورزی ۴ کنش پژوهی جمعی، درس پژوهی (مطالعات اجتماعی هفتم )

تعداد صفحه :۵۰

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

RIAL 100,000 – خرید

شرح مختصری از کارورزی:

یکیی از راهکارهیای عملییاتی در سیند تحیول بنییادین آمیوزش و پیرورش، گسیترش فرهنیت تفکیر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعیال پژوهشیی در نظیام تعلییم و تربییت اسیت تیا نظیام آموزشیی بیا تحییولات جهییانی در عرصییه هییای علمییی، فنییاوری و… همگییام باشیید. اییین راهکییار نیازمنیید معلمییانی خردمنید، خلّیا  و نیوآوری اسیت کیه روحییه ی کنجکیاوی و پژوهشیگری داشیته باشیند و از روش هیای نییوین در فراینیید یییاددهی – یییادگیری اسییتقبال کننیید تییا بتواننیید دانییش آمییوزانی پژوهشییگر تربیییت نمایند. یکی از روش هیایی کیه امیروزه اکثیر نظیام هیای آموزشیی دنییا بیرآن متمرکیز شیده انید، فراینید درس پژوهی است که موجب پیرورش حرفیه ای معلیم میی شیود. لیذا در ایین تیرم از کیارورزی بیا گیروه درس پژوه به بررسیی ییک فصیل از کتیاب مطالعیات اجتمیاعی سیال هفیتم پیرداختیم و پی  از تشیکیل جلسات متعدد با گروهم، نقشیه ههنیی محتیوا را طراحیی کیردیم و سیپ  بیا کمیک نقشیه ههنیی طیرح درسییمان را نوشییته و در گییروه آن را نقیید کییرده و پیی  از رفییع اشییکالات، طییرح درس را بییه اجییرا در آوردیم و در نهایت بیه نقید و ارزییابی اجیرا در گیروه پرداختیه و نیواقا کیار را اصیلاح کیردیم و طیرح را دوبییاره اجییرا کییردیم. در پایییان گزارشییی از تمییام مراحییل نوشییته شیید. درس پژوهییی رویکییردی بییرای توسیعه ی دانیش حرفیه ای معلمیان اسیت ، کیه از درون میدارس ابتیدایی طاپین مطیرح و توسیعه یافتیه اسیت. در ایین رویکیرد ، معلمیان بیا حضیور در گیروه هیای کوچیک بیا تشیریک مسیاعی و بیا شیرکت در جلسیات هیم اندیشیی پیرامیون اهیداف و محتیوای دروس ، بیه ییک برنامیه ی مقیدماتی بیرای تیدری  دسیت میی یابنید ، یکیی از راهکارهیای عملییاتی در سیند تحیول بنییادین آمیوزش و پیرورش، گسیترش فرهنت تفکر و پژوهش محیوری و ایجیاد شیبکه هیای فعیال پژوهشیی درنظیام تعلییم وتربییت اسیت تیا نظام آموزشی باتحولات جهیانی در عرصیه هیای علمیی، فنیاوری و …همگیام باشید .ایین راهکیار نیازمنید معلمیانی خردمنید ، خیلا  و نیوآوری اسیت کیه روحییه ی کنجکیاوی وپژوهشیگری داشیته باشیند و از

روشهای نوین درفراینیدیاددهی -ییادگیری اسیتقبال کننید تیا بتواننید دانیش آمیوزانی پژوهشیگر تربییت نماینید. یکیی از روشیهایی کیه امیروزه اکثرنظیام هیای آموزشیی دنییا بیرآن متمرکیز شیده انید، فراینید

 

RIAL 100,000 – خرید

 

 فهرست مطالبتقدیر نامه و تشکر:……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل اول )فرایند درس پژوهی(……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

تعیین هدف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

طراحی واحد یادگیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

استخراج ایده دکلیدی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

شایستگی مورد انتطار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هر یک از آنها:…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعیین تکلیف عملکردی :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

طرح پرسش اساسی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم)طراحی اموزشی و اجرای آن(……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

طرح تکلیف یادگیری:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

پیشزمینه طرح یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

سنجش آموختهها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

فرم ج: چارچوب تهیه طرح آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

فرم ب)گزارش جلسات بحث و گفتوگو(…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

اجرای واحد یادگیری:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فصل سوم )روایت من از کارورزی ۴(……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

روایات فرایند درس پژوهی و تسعه حرفه ای:……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

کدگذاری و استخراج مضامین:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

تحلیل و تفسیر یافتهها:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

تصاویر:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

 

منابع:…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 

 

RIAL 100,000 – خرید

برچسب , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *