تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

پکیج کامل کارورزی فرهنگیان : کاورزی ۱ -کارورزی ۲- کارورزی ۳- کارورزی ۴

کارورزی سرا کارورزی, کارورزی 2, کارورزی 3, کارورزی 4, کاورزی 1 پکیج کامل کارورزی فرهنگیان : کاورزی ۱ -کارورزی ۲- کارورزی ۳- کارورزی ۴
پکیج کامل کارورزی فرهنگیان : کاورزی ۱ -کارورزی ۲- کارورزی ۳- کارورزی ۴

کارورزی کارورزی 2 کارورزی 3 کارورزی 4 کاورزی 1

پکیج کامل کارورزی فرهنگیان : کاورزی ۱ -کارورزی ۲- کارورزی ۳- کارورزی ۴

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

پکیج کارورزی فرهنگیان :

RIAL 250,000 – خرید

رشته تحصیلی:دبیری علوم اجتماعی

ورد قابل ویرایش

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دوستان عزیز اگر  در موقع خرید کارورزی دچار مشکل شدید ، میتوانند با کارت به کارت کردن مبلغ فایل مورد نظر و ارسال نام فایل وشماره پرداخت  از طریق تلگرام ایمیل یا اس ام اس فایل مورد نظر را دریافت کنید

۶۰۳۷ ۶۹۱۶ ۱۴۴۱ ۱۶۰۱

شماره کارت بانک صادرات به نام حامد رضائی محمودآباد
۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ شماره موبایل ارتباط با پشتیبانی اس ام اس
۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶  @karvarzisara تلگرام
ir7sad@gmail.com ایمیل

چکیده کارورزی۱

عنوان :کارورزی۱

نوع : ورد 

رشته :دبیری علوم اجتماعی

تعداد صفحه :۱۶

كارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و تلاشی برای ایجاد پیوندهایی بین محیط عملی و مراكز آموزشی است.

برای انجام كنکاش شغلی نیز كارورزی از بقیه گزینهها مناسبتر است. واضح است كه هرگز نمیتوان از طریق مطالعه یا گفتوگو با افراد مطلع به اطلاعات كافی و مورد نیاز برای كنکاش شغلی دست یافت.

كارورزی یك تجربه دست اول و عملی است كه به فرد اجازه میدهد بهترین نتیجهگیریها را درباره ارتباط احتمالی خود و یك زمینه شغلی، انجام دهد. در ضمن كارورزی ممکن است به كارورز مهارتهایی را بیاموزد كه ممکن است دارای آنها نباشد.

هدف از كارورزی در آموزش و پرورش كسب تجربه و دانش موردنیاز در زمینه ی مدیریت آموزشی است و فکورانه شدن دانشجوی كارورز است. كارورز با گذراندن دوره كارورزی و حضور در مدرسه با محیط كاری مدرسه آشنا می شود و جنبه های انسانی و ارتباطی را مشاهده می كند ،هم چنین به مشاهده ی تحلیلی و انتقادی هر آنچه در مدرسه اتفاق می افتد و به ارائه راه های بهبود و تعدیل وضعیت  می پردازد.

روش استفاده شده در این تحقیق روش میدانی و اسنادی است.

در طی این دوره از كارورزی به مسئله تاثیر گذار بر روی مدرسه و دانش آموزان پی برده شد.

RIAL 250,000 – خرید

فهرست

چکیده

مقدمه

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

بحث تحقیق

RIAL 250,000 – خرید

نتیجه گیری

پیشنهاد و راه حل

منابع

———————————————————————————————————

RIAL 250,000 – خرید

شرح مختصری از کارورزی ۲

عنوان :کارورزی۲

نوع : ورد قابل ویرایش

رشته :دبیری علوم اجتماعی

تعداد صفحه :۲۲

فعالیت های یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیا مستقیم، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است.

انواع فعالیت های یادگیری که مستوان به آنها اشاره کرد عبارتند از:

درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته ها، یادگیری مشارکتی، مهارت های تفکر، طراحی تکلیف، رفع بدفهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت های یادگیریاین نکته مهم است که دانشجویان کارورزی با این حقیقت روبه رو شوند که بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت پیچیده و بهم پیوسته و وابسته به زمینه اند.

از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی ۲ به دنبال آن است تا دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی، رویه ای، موقعیتی و فرا شناختی است قرار دهد .

فهرست مطالب

  مقدمه

طراحی فعالیت یادگیری برای در گیر نمودن شناختی دانش آموزان

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث

 طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها

طراحی فعالیت یادگیری برای یادگیری مشارکتی

طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی

طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی

طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های تفکر

 روایت پژوهی


RIAL 250,000 – خرید

شرح مختصری از کارورزی ۳

عنوان :کارورزی۳

نوع : ورد قابل ویرایش

رشته :دبیری علوم اجتماعی

تعداد صفحه :۶۶

 

تربیت حرفه ای معلمان از خود، حرفه و مخاطبان آغاز می شود، به شیوه ی انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد و تا خود آموزی، خود ناظری، جستجوگری، بیش خواهی و ده ها موضوع اساسی دیگر که حرفه ی معلمی را تصویر می کنند، کشانده می شود. برای دست یافتن به چنین آمادگی هایی، پس از دست یابی به اصول آموزشی و کسب مفاهیم نظری لازم، کارورزی و درگیری عملی با جریان آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از همه مهمتر اینکه کارورزی به دانشجویان مهارت های شغلی مهم را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مسئله، کار گروهی، برنامه ریزی، سازماندهی و آشنایی با فناوری را بیاموزد که اموزه در بین دانشجویان مهم تلقی می شود. در حوزه تعلیم و تربیت عناصر حرفه ای آن)معلمان( نیازمند کار در محیط های عینی و عملی در میدان اجرا که همان مدرسه است، هستند. بنابراین تا وقتی این پیوند با مدرسه ایجاد نشود تحقق اهداف حرفه ای یعنی تربیت معلمی که دارای شایستگی های لازم برای مواجهه با مسائل تربیتی و یادگیری و مانند اینهاست، ممکن است به شکل خیلی محدود حاصل شود.

در کاروزی ۳دانشجو با قرار گرفتن در معرض تکالیف اصلی، توانایی تامل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرایند آموزش و نهایتا اجرای مستقل فرایند ها و فعالیت های یادگیری در سطح کلاس درس کسب خواهد نمود و به درک صحیحی نسبت به آنچه در کلاس درس جریان دارد دست می یابد.

فهرست

مقدمه

فصل اول: گام اول کنش پژوهی

ویژگی های من

توصیف و تحلیل موقعیت

اهداف و ایده های من

فصل دوم: گام دوم کنش پژوهی

فرم ج و طرح های آموزشی

کد گذاری تحلیل و تفسیر

فصل سوم: گام سوم کنش پژوهی

روایت من از کارورزی

فرم الف

فرم ب

منابع

                                  ————————————————————

RIAL 250,000 – خرید

شرح مختصری از کارورزی۴

عنوان :کارورزی۴

نوع : ورد قابل ویرایش

رشته :دبیری علوم اجتماعی

تعداد صفحه :۴۰

فهرست

مقدمه

فصل اول: گام اول درس پژوهی

۵ بخش اول: تعیین هدف

بخش دوم: طراحی واحد یادگیری

الف( طراحی نقشه ذهنی

ب( استخراج ایده کلیدی

پ( شایستگی های مورد انتظار۹

ت( طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها

ث( تعیین هدف عملکردی

ج( طرح پرسش های اساسی

د( طراحی تکلیف یادگیری

بخش سوم: اجرای واحد یادگیری

الف( تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرا

ب( هدایت فرایند یادگیری

بخش چهارم: ارزشیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان

بخش پنجم:تامل و بازنگری

فصل دوم: گام دوم درس پژوهی

الف( روایت فرایند درس پژوهی

ب( کد گذاری

ت( تحلیل و تفسیر

ث( گزارش های روزانه

ج( فرم ب

منابع

RIAL 250,000 – خرید

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *