تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

گزارش کارورزی ۱

کارورزی سرا گزارش کارورزی ۱
<span itemprop=گزارش کارورزی ۱" />

گزارش کارورزی ۱

ارسال شده توسط کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کاورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴

مختصری از گزارش کارورزی :

گزارش کارورزی ۱ باهدف مشاهده  تاملی و دقیق موقعیت های فیزیکی ، ساختاری ، روابط عاطفی ، نحوه آموزش در مدرسه ، روش های آموزشی وچارت سازمانی مدرسه صورت می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات ،  همچنین تفسیر و تبیین آنها از روش های مشاهده ، مصاحبه و مطالعه منابع علمی  استفاده گردیده است.  در این گزارش اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت های فیزیکی ، روابط عاطفی و نحوه آموزش به  صورت منظم و علمی توصیف شده و با استفاده از نظریات دانشمندان و شواهد معتبر مسئله تبیین و بر آن مستندات علمی و پژوهشی ارائه شده است.همچنین برای بازنگری هر یک از گزارش ها از شش کلاه تفکر “دوبنه”استفاده شده است.

 

فهرست

چکیده……………………………………………………………………………۴

مقدمه…………………………………………………………………………… ۵

شب قبل کاروزی…………………………………………………………………۶

خاطره روز اول …………………………………………………………………..۶

 

گزارش  فیزیکی ………………………………………………………………… ۷

گزارش عاطفی ………………………………………………………………… ۳۳

گزارش آموزشی ……………………………………………………………….. ۴۳

کد گذاری گزارش آموزشی …………………………………………………… ۴۹

کد گذاری خاطره روز اول …………………………………………………….. ۶۹

گزارش چارت سازمانی ……………………………………………………….. ۸۱

منابع ………………………………………………………………………….. ۸۴

RIAL 100,000 – خرید

  • مارس 19, 2017

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است