تماس با تلگرام 09355102506 h2006hamed {at} yahoo.com

کارورزی ۲ دبیری تربیت بدنی ( طراحی فعالیت های آموزشی )

کارورزی سرا کارورزی ۲ دبیری تربیت بدنی ( طراحی فعالیت های آموزشی )
کارورزی 2 دبیری تربیت بدنی ( طراحی فعالیت های آموزشی )| کارورزی سرا | www.karvarzisara.ir

کارورزی ۲ دبیری تربیت بدنی ( طراحی فعالیت های آموزشی )

ارسال شده توسط کارورزی سرا

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی

مختصری از کارورزی :

فعالیت های یادگیری ، فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است .

انواع فعالیت های یادگیری  : درگیری نمودن دانش آموزان ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ، طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی ، رفع بدفهمی های دانش آموزان ، طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی ، ارزشیابی از آموخته ها ، مهارت های تفکر و تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی ( مثل بی نظمی ، عدم رعایت قوانین ).

در کارورزی ۲ دانشجویان در معرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی ، موقعیتی و فراشناختی است قرار می گیرند . دانشجویان باید در فعالیت های یادگیری انتخاب شده ، درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از زوایای مختلف بررسی کنند .

بنده برای کارورزی ۲ عناوین : مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، رفع بدفهمی دانش آموزان و طراحی تکلیف یادگیری را انتخاب کرده ام و گام به گام مراحل را اجرا کرده و در نهایت تمام مشاهدات و تجرباتم را در قالب کارورزی ۲ بیان کردم .

۲- مرور مباحث

۱-۲ جدول

۲ – مرور مباحث مراحل طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث

تعیین هدف : دانش آموزان بتوانند نحوه ی اجرای صحیح ساعد را اجرا کنند .

مراحل / گام های اجرایی موقعیت یادگیری برای مرورمباحث
گام ها اجرایی ارزیابی گام ها
۱٫ موضوع : ساعد والیبال
۲٫ تعیین نکات مهم و غیر مهم توسط دانش آموز : تشخیص نکات مهم و بیان آنها توسط دانش آموزان درباره نحوه ی اجرای ساعد والیبال . ۱٫ آیا نکات مهم از غیر مهم تشخیص داده شد ؟ بله ، نکات مهم تشخیص داده شد .
۳٫ علامت گذاری یا خط کشیدن زیر نکات مهم : به یاد سپردن نکان مهم توسط دانش آموزان در حین یادآوری نکات اصلی توسط دانش آموز دیگر. ۲٫ آیا از خط کشیدن ، علامتگذاری ، حاشیه نویسی و … استفاده شده است ؟ بله ، دانش آموزان مطالب را به یاد سپرده بودند.
۴٫ حاشیه نویسی :  از دانش آموزان خواسته شد که در هنگام بیان نکات مهم ، مطالب را تجزیه و تحلیل و اجرا کنند . ۳٫ چگونه و چرا از راهبرد حاشیه نویسی استفاده کرده است ؟ با استفاده از اجرای عملی از تجزیه و تحلیل صحیح دانش آموزان اطمینان حاصل کردم .
۵٫خلاصه نویسی :  بیان شفاهی نکات مهم و خلاصه درس توسط توسط کارورز . ۴٫ چگونه و چرا از راهبرد خلاصه نویسی استفاده کرده است ؟ بیان تیتروار و خلاصه مطالب اصلی برای تفهیم کامل و دقیق نکات.
۶٫ بسط و گسترش : نیازی به بسط و گسترش نبود . ۵٫ چگونه و چرا از راهبرد بسط و گسترش استفاده کرده است ؟دانش آموزان کاملا موضوع را درک و اجرا کردند.
مواد / منابع آموزشی مورد نیاز : توپ ، زمین والیبال .
باز اندیشی با طرح سوالات و بحث  گفت و گو :

چرا مرور لازم است ؟ چه راهبردی برای مرور مناسب تر بود ؟ چرا ؟

·        برای تثبیت یادگیری دانش آموزان از مرور استفاده شد . برای مرور از مشارکت دانش آموزان در بیان نکات مهم برای درک بیشتر و بهتر موضوع استفاده شد.

::::.  فهرست مطالب .::::

فهرست مطالب

۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۲- مرور مباحث

۱-۲ جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۲ روایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۳-۲ کد گذاری روایت ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۳- سنجش آموخته ها

۱-۳ جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳ روایت …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-۳ کد گذاری روایت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۴- رفع بدفهمی های دانش آموزان

۱-۴ جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴ روایت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳-۴ کد گذاری روایت ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۵- طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی

۱-۵ جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۵ روایت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۵ کدگذاری روایت …………………………………………………………………………………………………………………۲۵

 

عنوان کارورزی ۲ دبیری تربیت بدنی ( طراحی فعالیت های آموزشی )
رشته تحصیلی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد صفحات ۲۶
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۲۰٫۰۰۰
RIAL 120,000 – خرید

  • جولای 7, 2019

نوشته شده توسط کارورزی سرا

دیدگاه بسته شده است